Polityka prywatności

 

Polityka prywatnościci wprowadzona przez UNIMAREX SP. Z O. O.

dnia 25/05/2018r.

 

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest UNIMAREX SP. Z O. O. Można kontaktować się z nami:
 • listownie na adres: ul. Krowoderska 33/5, 31-141 Kraków
 • mailowo: unimarex3@gmail.com
 • telefonicznie: 12-297-37-36

 

2. Kategorie danych osobowych:

 • klienci kantoru realizujący transakcje podlegające ustawowej rejestracji, związanej z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z późn. zm. (T.J. Dz.U. 2021 poz. 1132)
 • pracownicy i współpracownicy firm będących  z nami w relacjach biznesowych obecnych i przyszłych
 • osoby, które kontaktują się z nami w innych przypadkach mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań lub z którymi to my kontaktujemy się (mailowo, telefonicznie, listownie, podczas spotkań)

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

 • Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika bezpośrednio, za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, w wiadomości email, w rozmowie telefonicznej. Zbierane dane: imię i nazwisko, kraj i miejsce urodzenia, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, adres zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu tożsamości, nazwa firmy, nip, regon, krs. Dane te konieczne są do rejestracji, związanej z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z późn. zm. (T.J. Dz.U. 2021 poz. 1132)
 • Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora: rejestracja związana z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z późn. zm. (T.J. Dz.U. 2021 poz. 1132). Zbierane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane udostępniane są organom Państwa na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i przepisów prawa.
 • Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych upoważnionym organom Państwa na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i przepisów prawa.
 • Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia Twoich danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu. wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wdrożyliśmy zabezpieczenia i procedury adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzania danych osobowych. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

 

KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW

UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA

KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com

NIP: 6340024758

Regon: 271525540

KRS: 0000049972

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00

sobota: 09:00 - 21:00

niedziela handlowa: 09:00 - 20:00

 

Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665

Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663

 

facebook 

 kantor unimarex rzetelna firma

do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknij